Home Biyografi

 

ADNAN TURAN?

 

1925 ?stanbul.

1941-1944 ?stanbul Ö?retmen Okulu. Gene ayni sürede ?stanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde konuk ö?renci.

1945-1948 Ankara GEE Resim Bölümü.

1953 e kadar lise ve ö?retmen okullar?nda ö?retmenlik.

1953-1959, 1416 say?l? kanun göre 2. Dünya Sava?? sonras? Avrupa’ya resim alan?nda gönderilen ilk ö?renci. Münih GSA’nde Franz Nagel’in; Stuttgart GSA’nde Henninger ve Willy Baumeister’in ve Hamburg GSA’de Heinz Trökes’in atölyelerinde ö?renim. Tüm Avrupa’da seyyahatler. Hannover’de Galerie für Moderne Kunst; Hamburg’da, Galerie von der Höh; Berlin’de Galerie Bremer’de, Tell Aviv Galerie Beit Zwi’de (1963) ki?isel sergiler.

1959-1970 aras? Ankara GEE Resim Bölümü’de atölye ö?retmenli?i. 1970-1982, HÜ Sosyal ve ?dari Bilimler Fakültesi ö?retim görevlili?i sonra ö?retim üyeli?i.

1973, “Modern Plastik Sanatlar? Yaratan Etkenler” adl? tezi ile doktora. 1978, “Resimde Geometri” tezi ile doçentlik. Ayni üniversitede o s?ra kurulan GS Enstitüsü’nün koordinatörlü?ü.

1982-1986 HÜ, GSF Resim Bölümü ö?retim üyeli?i.

1986’da Prof. Dr. 1986-1990, Bilkent Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü b?k.l??? ve ö?retm üyeli?i.

1990 emeklilik. Ayr?ca Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin’den sonra Sanat Ele?tirmenleri Derne?i’nin uzun y?llar Ba?kanl??? ile Benglade? Uluslararas? Asya Sanat Bienali’nin jüri ba?kanl???n? yapm??t?r,

1988.Turani’nin, bu çabalar? yan?nda plastik sanatlar esteti?i, sanat felsefesi ve sanat tarihi üzerine yay?mlad??? Modern Resim Sanat?n?n Gerçek Çehresi; Resim Uzerine; Güzel Sanatlar Terimleri Sözlü?ü; Dünya Sanat Tarihi; Ça?da? Sanat Felsefesi; Bat? Anlay???na Dönük Türk Resim Sanat?; Resimde Geometri?; Sanat ve Sanatç?lar Dergisi

1964-1966; Sanat Ansiklopedisi Bate? Yay?nlar? 2 Cilt; Ça?da? Türk Sanat? Il. Cilt, Nurullab Berk ile birlikte, Tiglat Yay?nevi,

1988,?stanbul; Turkish Painting T?glat Yay?nevi,

1988, Istanbul. Türkische Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts ve Zeki Faik ?zer (Monografi) gibi yay?mlar? ve sanat alan?nda bilimsel makaleleri vard?r.

 

Adnan Turani’nin resim anlay??? ise, soyut kurgulu bir etki biçimi aray???na dayan?r. Onun için do?a biçimi de?il, do?a biçiminin resimselle?tirilmi? kurgusu önem ta??r. Resimleri, optik görüntü biçiminin deformasyonuna de?il, etki biçiminin zaman içinde aara?t?r?larak bulunabilen soyut yani önceden bilinemeyen kurgusuna dayan?r.

 

Turani’nin, 1960-1990 y?llar? aras?nda Fransa, ?talya, Almanya, ?spanya, Yugoslavya, ABD , Irak, Japonya, Hindistan, M?s?r, ?srail ve ?sviçre gibi birçok önemli bienal ve uluslararas? sergilerde çal??malar? yer alm??t?r. Ona verilen ödüller aras?nda, ?ki kez Devlet Sergisi Resim Ödülü: iki kez Ankara Sanat Kurumu’ca Y?l?n Sanatç?s? Ödülü, 1992 ve 2006: 1993 Sedat Simavi Ödülü; 1996, Uluslararas? Plastik Sanatlar Derne?i Onur Ödülü; 1997 Hacettepe Üniversitesi Sanat Ödülü; 1998 Anadolu Üniversitesi taraf?ndan Onursal Fahri Doktora; 2000’de Ça?da? Sanatlar Vakf? Ödülü. 2006’da Popüler Bilim Dergisi Bilim Ödülü. 2007’de Beykent Üniversitesi resim dal?nda Onursal Ödül; 2008’de Kültür Bakanl??? “Kültür ve Sanat Ödülü; 2008 Artforum Ankara Sanat Fuar?’n?n “Sanatç? Onur Ödülü” yer almaktad?r.

 

tablo-yan
turani-onsayfa-fotograf
yazdigi-kitaplar